تبلیغات
انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور - منابع‌ طبیعی‌ و آموزش‌ و ترویج‌

انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

منابع‌ طبیعی‌ و آموزش‌ و ترویج‌

یکشنبه 9 بهمن 1384

آنچه‌ بیش‌ از هر عامل‌ دیگری‌، به‌ ویژه‌ در سطح‌ ملی‌ و در این‌ مرحله‌ می‌تواند تأثیرمثبت‌ داشته‌ باشد.افزایش‌ معرفت‌ و آگاهی‌ جامعه‌ در شناخت‌ مسائل‌ و مشكلات ‌زیست‌ محیطی‌ و بسیج‌ نیروهای‌ مردمی‌ برای‌ مقآبله‌ با خطرات‌ احتمالی‌ و اقدامات‌همه‌ جانبه‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ اهداف‌ توسعه‌ پایدار است‌. در میان‌برداشتهای‌ مختلفی‌ كه‌ از توسعه‌ وجود دارد می‌توان‌ این‌ اصل‌ را عمومیت‌ دارد كه‌توسعه‌ واقعی‌ فقط‌ در سایه‌ پیشرفت‌ اجتماعی‌ و متكی‌ به‌ آحاد مردم به‌ دست‌ می‌آید. هر گامی‌ كه‌ در راه‌ توسعه‌ یافتگی‌ برداشته‌ می‌شود باید با همراهی‌ مردم‌ انجام‌گیرد، زیر افزایش‌ توانمندی‌های‌ انسانی‌ و افزایش‌ كارآیی‌ اجتماعی‌ در تأمین‌ نیازهاو برنامه‌ ریزی‌ محلی‌، مشروط‌ به‌ تحقق‌ توسعه‌ واقعی‌ است‌. در ایران‌ از دیرباز، روستاها به‌ عنوان‌ واحدهای‌ تولیدی‌ مستقل‌ مطرح‌ بوده‌اند و امروز نیز بدون‌پرداختن‌ به‌ رشد و توسعه‌ روستایی‌، ضمن‌ آنكه‌ توسعه‌ كشاورزی‌ به‌ استقلال‌ و رشد اقتصادی‌ منجر نخواهد شد، حتی‌ پایداری‌ منابع‌ طبیعی‌ كه‌ بستر كشاورزی‌می‌باشد بیش‌ از پیش‌ به‌ خطر خواهد افتاد.بنا براین‌ قدم‌ اول‌ و اساسی‌ در این‌ راه‌ به‌فعلیت‌ رسیدن‌ توان‌ بالقوه‌ روستا در تمام‌ زمینه‌های‌ كشاورزی‌ و منابع‌ طبیعی‌ كه خود یكی‌ از اساسی‌ترین‌ محورهای‌توسعه‌ پایدار است، می باشد.ایجاد دگرگونی‌ مثبت‌ در بینش‌ و افكار روستائیان‌در جهت‌ پذیرش‌ و بكارگیری‌ نو آوری‌ها به‌ عنوان‌ مهمترین‌ هدف‌ باید مد نظر قرار گیرد. در واقع‌ وظیفه‌ اصلی‌ ترویج‌ انتقال‌ دانش‌ عملی‌ از طریق‌ آموزش‌ غیر رسمی‌است‌ كه‌ موجب‌ افزایش‌ مهارت‌ و بینش‌ افراد و در نتیجه‌ باعث‌ تغییر در رفتار و كمك‌به‌ حل‌ مشكلات‌ می‌شود.بنابراین‌ ترویج‌ در منابع‌ طبیعی‌ تجدید شونده‌عبارت‌ از شناساندن‌ اهمیت‌ منابع‌ طبیعی‌ از ابعاد مختلف‌ به‌ عامه‌ مردم‌ به‌ ویژه‌روستائیان‌ و عشایر و همچنین‌ آشنا ساختن‌ آنها به‌ راه‌ها و روشهای‌ جلوگیری‌ ازتخریب‌ و در كنار آن‌ روشهای‌ احیای‌ منابع‌ طبیعی‌ و بهره‌ برداری‌ صحیح‌ از منابع‌آب‌ و خاك‌ می‌باشد. از آن‌ جا كه‌ مردم‌ شهرهای‌ بزرگ‌ ارتباط‌ مستقیمی‌ با عرصه‌منابع‌ طبیعی‌ ندارند و یا این‌ كه‌ ارتباط‌ كمتری‌ دارند. بنابراین‌ ابتدا باید توجه‌روستائیان‌ و عشایر و كلیه‌ كسانی‌ را كه‌ به‌ لحاظ‌ اقتصادی‌ به‌ بهره‌ برداری‌ از منابع‌طبیعی‌ وابسته‌اند، به‌ این‌ مسئله‌ جلب‌ كرد.برای‌ رسیدن‌ به‌ این‌ هدف‌، ایجادكلاسهای‌ آموزشی‌ و برنامه‌های‌ ترویجی‌ برای‌ آنان‌ اجتناب‌ناپذیر خواهد بود درچنین‌ كلاسها و دوره‌ هایی‌ است‌ كه‌ آنها به‌ اهمیت‌ و ارزش‌ جنگل‌ها و مراتع‌ وحفاظت منابع آب و خاک پی خواهند برد و با خطرات مهمی که در صورت تخریب این منابع در درجه اول خود آنها و سپس اقتصاد کشور را تهدید می کند، آشنا خواهند شد. ‌

                                                                                 محمد خسروشاهی

 

      

                                                                                  [ یکشنبه 9 بهمن 1384 - 02:01 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : چهارشنبه 12 بهمن 1384 - 08:02 ق.ظ]

[ پیام ()|| انجمن ] [تریبون آزاد , ] [+]