تبلیغات
انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور - سخنی با اعضا

انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

سخنی با اعضا

سه شنبه 17 خرداد 1384

سیستم اجرایی هر كشوری زمانی می تواند تعالی و توسعه پایدار را برای همه مردم ایاد نماید كه علاوه بر برنامهریزی صحیح، از كارآیی لازم در اجرای برنامه نیز برخوردار باشد. حركت در مسیر برنامه توسعه علاوه  بر هماهنگی بین تمامی اجزای سیستم اجرایی (ستادی- آموزشی-تحقیقاتی)، نیاز به یك نظارت دایم در اجرا دارد. بنابراین برای خارج نشدن از مسیر تعیین شده و انجام امور با راندمان بالا، كارگزاران علاوه بر نیاز به همراهی و كمك قشرهای مختلف مردم، به ایجاد زمینه برای اظهار نظر و بیان انتقادات نیز بایستی همت گمارند. د راینجا تشكلهای مستقل غیر دولتی بهترین عناص هستند كه می توانند با نظارتی دایمی نقطه نظرات كارشناسی خود را بگونه ای موثر و كارآ به دست اندركاران برسانند. د راین حال مدیران اجرایی و كارگزاران بعنوان ابزارهای اجرایی مصوبات و برنامه های توسعه مملكت بایستی خود را موظف به استفاده از این پتانسیل گسترده و افكار پویای تشكلها و انجمنها بداند و د رمقابل سئوالات و نقطه نظرات ارایه شده، خود را پاسخگو بدانندو از این افكار و نقطه نظرات دلسوزانه به بهترین وجه در جهت بهبود كار و رسیدن به اهداف توسعه استفاده نمایند. ازطرفی تشكلهاو از جمله انجمن برای موفقیت بیشتر بایستی موارد زیر را مورد توجه بیشتری قرار دهد.

1-                      همواره اصل استقلال را مورد توجه قرار داده و وابسته به مدیریت نباشد.

2-                      از وقایع اطراف خود بخوبی مطلع باشد و آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

3-                      در وقایع و مسایل بموقع و بجا اظهار نظر نماید.

4-                      دیدگاه ها و راه كارهای مناسبی را برای حل مسایل و مكلات مملكت ارایه نماید.

5-         بین اعضا تماس ههای نزدیك و مستمر وجود داشته و انجمن در جهت رفع مشكلات صنفی آنها تلاش نماید.

6-                      با تشكل های مشابه همگرایی و هماهنگی ایجاد نماید.

7-         شرایط و رایند امور در انجمن ب گونه ای باشد كه اعضا اثر بخشی انجمن و نتیجه مشاركت و عضویت خود در تشكیلات را به خوبی حس نمایند.

 [ سه شنبه 17 خرداد 1384 - 10:06 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| انجمن ] [دیدگاه , ] [+]