تبلیغات
انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور - خبرنامه شماره ۱۴

انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

خبرنامه شماره ۱۴

سه شنبه 17 خرداد 1384

به نام خدا

 

نامه سرگشاده

 

برخی اعضای هیأت علمی سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی

 

به وزیر محترم وزارت جهاد کشاورزی

 

مقدمه:

در دهه های اخیر، برخی ممالك توسعه نیافته، به درآمدهای ارزی قابل توجهی دست یافته و در حالی كه درآمد سرانه اینگونه كشورها از برخی ممالك پیشرفته دنیا بیشتر است، پاره ای از مشهودترین نمودهای عقب ماندگی را از خود بروز می دهند. به این سبب شاید بتوان گفت که اولا، معیارهای آماری، شاخص قابل اعتماد و بی چون و چرایی برای تشخیص عقب ماندگی یا توسعه یافتگی نیستند و ثانیا ، كسانی كه در مناطق توسعه نیافته زندگی می كنند، به مباحث توسعه، صرفا از دیدگاه نظری نگاه نمی كنند، بلکه مظاهر توسعه نیافتگی و پی آمدهای اجتناب ناپذیر آن، چون فقر، بی ثباتی، عقب ماندگی فرهنگی و نظایر اینها را به طور كاملا محسوس، درك می كنند[1].

محققین و وظایف محوله

تا کنون چهارده شماره خبرنامه از طرف انجمن اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع تهیه و توزیع شده است. نگارندگان مقالات و مطالب این خبرنامه ها، همواره سعی داشته اند تا به تشریح  مشكلات و كاستی های موجود در مسیر تحقیقات  کشاورزی و منابع طبیعی کشور بپردازند. ایشان سعی نموده اند تا  حد ممکن، تصویری واقعی از وضعیت تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی را ارایه داده و به دنبال راهکار مناسب برای برون رفت از نواقص و مشکلات باشند. ایشان آگاه هستند که مشکلات و نواقص موجود در سر راه تحقیقات، محدود به حوزه کاری کشاورزی و منابع طبیعی نشده و بسیاری از امور تحقیقاتی در سایر بخش ها را  نیز در بر می گیرد. با این پیشینه، انجمن اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، به تحقیقاتی امید بسته  است که در روند توسعه و بهبود معیارها و شاخص های توسعه  كشور، نقش ارزنده ای داشته باشند. با این دیدگاه، در مقالات موصوف هیچگاه سعی نشده بود تا به خودِ محققین و پژوهشگران و مشكلات و مسایل زندگی روزمره آنان پرداخته شود، زیرا این احساس وجود داشته و دارد كه مسایل اولی تری در كشور وجود دارند كه باید ذهن و فكر تصمیم گیران و اندیشمندان جامعه به آن سمت هدایت شود. ولی به هر حال، در برخی موارد مسائلی پیش آورده می شود که ذهن محققان را به خود مشعول و نگرانی هایی را بوجود می آورند. بدیهی است که اصلاح مسایل پیش آورده شده اتلاف وقت بسیاری را بدنبال دارد.

نامه شماره 207/18514 مورخه 6/7/83 سرپرست محترم اداره كل امور اداری سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی، که قسمتی از متن آن تزیین کننده آخرین حکم کارگزینی اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع است، اشعار می دارد كه "برای پرداخت  فوق العاده حق مسكن  اعضای هیئت علمی، مستند قانونی وجود نداشته و لازم است تا فوق العاده حق مسكن اعضای هیئت علمی از تاریخ 1/1/83 حذف شود".

انعکاس نامه سرپرست محترم اداره كل امور اداری در احکام کارگزینی اعضای هیئت علمی  موسسات تحقیقاتی وابسته به سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی، تقاضاهای مکرر بسیاری از  اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع و اعضای هیئت علمی سایر موسسات تحقیقاتی، از جمله موسسه تحقیقات علوم دامی کشور[2] را بدنبال داشت. در تقاضاهای مطروحه،  لزوم  بررسی  و پیگیری موضوع  از طرف انجمن هیئت علمی مطرح شده بود. درخواست اعضای هیئت علمی این موسسات، انجمن اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع را برآن داشت تا برای بررسی و پیگیری مسئله، دست به تحریر نامه سرگشاده حاضر بزند.

نگاهی گذرا به سوابق ایجاد و یا افزایش حق مسكن اعضای هیئت علمی وزارت جهاد سازندگی سابق و وزارت جهاد کشاورزی فعلی، نشان می دهد كه از زمان ایجاد حق مسكن اعضای هیئت علمی در وزارتین مذکور بیش از یک دهه می گذرد. در برقراری حق مسکن برای اعضای هیئت علمی، معاون محترم وزیر و مدیران لایق دفتر طرح و برنامه ریزی و هماهنگی امور پژوهشی وزارت جهاد سازندگی سابق  و معاون وزیر و رئیس محترم سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی وزارت جهاد کشاورزی،  نقش بسزایی ایفا نموده اند که جای تشکر و قدردانی بسیار دارد.

مستندات و سوابق موجود در احكام كارگزینی افراد ذینفع، یعنی اعضای هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی، نشان می دهند كه غالب چرخش ها و تغییرات اعمال شده در حقوق، مزایا ، حق جذب و غیره، به مصوبات هیئت امناء دانشگاه تهران متكی بوده و چنانچه از جلسه یا جلسات هیئت امناء دانشگاه تهران، برای اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران مصوبه ای شرف صدور یابد، آنگاه به استناد مصوبه  قانونی دیگری، با حكم ریاست محترم  سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی، در صورتی که شرایط و ضوابط فراهم باشند، اعضای هیئت علمی وزارت جهاد كشاورزی هم می توانند  از بعضی امتیازات مطرح شده در  مصوبه هیئت امناء دانشگاه تهران،  بهره مند شوند. همانطور که ذکر شد، این بهره مندی، در صورتی محقق خواهد شد كه زمینه استفاده از مصوبه، به صورتی  کاملا شفاف و روشن، قابل كپی برداری باشد.

 از آنجا كه وظیفه اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران، كه عمدتا آموزشی است، با وظیفه اعضای هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی، که عمدتا پژوهشی است، مشابه هم نیستند و در بسیاری موارد متفاوت می باشند، باعث می شود تا حق و حقوق اعضای هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی به درستی شناخته نشده و ادا نشود. علت این واقعه این است كه اساسا هیئت امناء محترم دانشگاه تهران، وظیفه ای در زمینه شناخت حیطه وظایف، روز كاری و دغدغه های اعضای هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی نداشته و در نتیجه نمی تواند و نخواهد توانست برای رسیدگی به حق و حقوق آنان، چاره اندیشی كند. علاوه براین،  هیئت امناء دانشگاه تهران برای رسیدن به اهداف عالیه دانشگاه تهران تلاش نموده و وظیفه ای در بهبود شرایط یا رسیدن به اهداف عالیه  سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی ندارد.        

وجود تفاوت در زمینه های كاری دو گروه ارزشمند جامعه، یعنی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران و اعضای هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی، باعث شده است تا گروه اول از تعطیلات دانشگاهی، تعطیلات دانشجویی! و هم چنین تعطیلات موجود در تقویم رسمی كشور برخوردار گشته و حضور آنان در دانشگاه،  بر اساس تعداد واحدهای  تدریس دروس موظف باشد. در حالیكه گروه دوم، اصلا تابع تقویم  دانشگاهی و در برخی موارد تقویم رسمی کشور، از جمله تعطیلات نوروزی، نبوده و در تمامی ایامی كه ادارات دولتی فعال هستند در محل كار خویش حضور یافته و به تحقیق می پردازد. در چنین شرایطی، ممكن است هیئت امناء دانشگاه تهران،  برای افزایش بهره وری اعضای هیئت علمی دانشگاه، اقدام به اجرای طرح تمام وقت  اساتید نموده و درصدی از اعضای هیئت علمی دانشگاه را تمام وقت نماید. بدیهی است که  در قبال این حرکت، روزهای کار برخی اساتید افزایش  یافته و منافع زیادی برای کشور در پی خواهد داشت. ممکن است سئوال شود كه موضع سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی در قبال صدور چنین مصوبه ای چه خواهد بود؟

 در شرایطی که  از یكصدو چهل میلیارد تومان بودجه سازمان، 94% صرف پرداخت حقوق و مزایا می شود، آیا امکان پیروی سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی از  مصوبات هیئت امنای دانشگاه تهران وجود دارد؟ همه می دانند که اعضای هیئت علمی  سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی،  سالهاست که تمام وقت بوده و در قبال آن، هیچگاه تقاضای در یافت وجه اضافی ننموده اند. در پاسخ به سئوالات فوق ممکن است گفته شود که ماهیت کاری موسسات تحقیقاتی وابسته به سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی با دانشگاه تهران فرق داشته و نمی توان انتظار داشت که طرح تمام وقت نمودن اساتید دانشگاه تهران، بدون هیچگونه تغییر در سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی به اجرا درآید. این پاسخ البته درست است. اما در قبال حق و حقوق اعضای هیئت علمی سازمان، باید تمهیداتی فراهم شود تا این گونه دوگانگی ها بین دانشگاه تهران و سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی مختصر شوند.  

در چنین شرایطی بوده و هست که مسئولین محترم سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی به نحوی تصمیم به کم کردن فواصل موجود گرفته و قدمی در جهت  بر طرف کردن مشکلات، از جمله پرداخت فوق العاده حق مسكن، برداشته اند. این تصمیم گیری ها باعث شده بود تا مختصر وجوهی تحت عنوان فوق العاده مسکن، به محققینی پرداخت شود، که برخی، آنان را والامقام دانسته و مستحق اینگونه حقوق و مزایا می دانند و برخی، با تنگ نظری بی مورد بدنبال کاهش دریافتی این افراد هستند.  

شاید دورنمای فعالیت ها و تلاش های جاری پژوهش گران، آنقدر كه باید، باعث ایجاد تغییر در وضعیت كشور از حالت توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی نشده است كه بعضی افراد مسئول از طیف دوم، به خود اجازه می دهند كه شمه ای از شاخصه های توسعه نیافتگی، مثل بی ثباتی در تصمیم گیریها را بروز دهند و دریافتی اعضای هیئت علمی سازمان را گاهی افزایش و گاهی كاهش دهند. بدون تردید، توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی كشورها، بدون همكاری، همیاری یكایك افراد جامعه و آمادگی فكری و فرهنگی آنان برای پذیرش شرایط گذر از مسیر توسعه، امكان پذیر نمی باشد.

 

 

انجمن اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، برای حل مشكلات موجود پیشنهاد می نماید:

- هیئت امناء قانونی سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی، مجددا فعال شده و سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی، همانند دانشگاه تهران از هیئت امناء برخوردار گردد، تا در اداره نیروهای خود، نیازمند مصوبات دانشگاه تهران نباشد.

- اگر تحت شرایط خاص قانونی، پیروی سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی از بعضی مصوبات هیات امناء دانشگاه تهران الزامی است و راهی برای خروج از وضع موجود  تصور نمی توان کرد، جلسات مشتركی بین ریاست محترم سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی و هیات امناء محترم دانشگاه تهران برگزار  و وضعیت اعضای هیئت علمی سازمان و خواسته های آنان مورد بررسی قرار گیرد.

 امید است که با فراهم شدن تمهیداتی از این دست، به حقوق اعضای هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش كشاورزی، به عنوان محققین مهمترین بخشهای حیاتی کشور( کشاورزی و منابع طبیعی) که می توانند تحول اساسی و زیر بنایی در این بخش ایجاد کنند، خدشه وارد نشود.

 

 

 

رئیس انجمن اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع

 

                   احمد رحمانی[1]  "واقعیات توسعه نیافتگی" اثر حمید الیاسی، 1368

[2]  نماینده محترم اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، این موضوع را با هیئت مدیره انجمن اعضای هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها  و مراتع مورد بحث قرار داد.[ سه شنبه 17 خرداد 1384 - 10:06 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| انجمن ] [خبرنامه ها , ] [+]