تبلیغات
انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور - اساسنامه انجمن اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع

انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

اساسنامه انجمن اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع

سه شنبه 17 خرداد 1384

باسمه تعالی

انجمن اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع تشكلی غیر دولتی و صنفی- تخصصی است كه با همت مؤسسان و پشتیبانی اعضاء هیأت علمی ستاد مؤسسه بر اساس قانون فعالیت احزاب و جمعیتها در وزارت كشور به ثبت رسیده است. اساسنامه انجمن مشتمل بر 4 فصل، 29 ماده و 25 تبصره است كه در اولین نشست مجمع عمومی عادی در مورخ 5/9/1379 با حضور نماینده وزارت كشور به تصویب رسید.

     طبق این اساسنامه اعضای انجمن شامل متخصصان منابع طبیعی و كشاورزی می باشند كه از طرف مراجع رسمی كشور به عنوان متخصص مورد تائید قرار گرفته اند. دفتر انجمن در ستاد مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع واقع در كیلومتر 15 اتوبان تهران - كرج می باشد. انجمن در صورت لزوم می توان در سایر شهر ها، شعبه، دفتر یا نمایندگی دایر نماید.

انجمن طبق اساسنامه اهداف زیر را دنبال می كند:

                1.  هماهنگی و همكاری هر چه بیشتر اعضای هیأت علمی در راستای اهداف موسسه

                2.  تلاش در جهت ارتقاء سطح علمی اعضا

                3.  ارائه استراتژی و سیاستهای مناسب در جهت پیشبرد برنامه های مرتبط با منابع طبیعی تجدید شونده.

                4.  ایجاد زمینه های مناسب جهت مشاركت فعال و اظهار نظر پیرامون مسائل علمی، اجتماعی و اقتصادی كشور.

       5. نقد و بررسی و اظهار نظر كارشناسی پیرامون برنامه های حفظ، احیا، بهره برداری و توسعه در بخش منابع طبیعی تجدید شونده كشور.

       6. تقویت زمینه های ارتباط و همكاری با مراكز و تشكلهای صنفی- تخصصی، آموزشی، تحقیقاتی و اجرائی به منظور اشتغالزایی و استفاده از تخصصها در زمینه های منابع طبیعی، محیط زیست و كشاورزی.

                7.  دفاع از حقوق صنفی اعضا.

       8. برقراری ارتباط با مجامع علمی و صنعتی جهان در زمینه های منابع طبیعی تجدید شونده و زیست محیطی به منظور استفاده از نوآوری ها و شركت در همایش های علمی و تخصصی.

Vتشكیلات انجمن

    انجمن به منظور پیشبرد اهداف خود اقدام به تشكیل سه كمیته تخصصی نمود كه اهداف این كمیته ها به شرح ذیل است:

Vكمیته علمی :استفاده از كلیه تواناییهای علمی و تخصصی اعضای هیات علمی و ارایه راهبرد و سیاستهای مناسب جهت  كمك به برنامه های تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی و ارتقای كیفی طرحهای تحقیقاتی همچنین افزایش دانش علمی و فنی ، ارتقای منزلت، شناساندن جایگاه علمی و اجتماعی اعضای هیات علمی.

Vكمیته رفاهی : ایجاد آسایش فكری  و افزایش روحیه كار با تلاش در جهت برخورداری هرچه بیشتر اعضا از امتیازات رفاهی مصوب و اعمال نقش نظارتی در تصویب آیین نامه ها و تصمیم گیری های مرتبط با اعضا.

       §  كمیته روابط عمومی و ارتباطات :رقراری و توسعه ارتباطات مورد نیاز برای تبادل اطلاعات و انعكاس نقطه نظرات و فعالیتهای انجمن.

    انجمن دارای  یك خبر نامه است كه هر دو ماه منتشر می شودو دارای بخشهای متنوعی از جمله: سخنی با اعضاء، تحلیل روز، مسائل جاری مؤسسه، منابع طبیعی ایران، سخنی با مسئولان و مردم، تریبون آزاد، گزارش فعالیتهای انجمن و جراید و منابع طبیعی می باشد.

 

     انجمن در حال حاضر دارای 83 نفر عضو هیات علمی (15 نفر زن و 68 نفر مرد) شاغل در ستاد مؤسسه و مراكز وابسته می باشد كه در زمینه های مرتبط با منابع طبیعی با كمیته های سه گانه انجمن همكاری دارند.

      با اظهار تمایل و درخواست عضویت اعضای هیات علمی مراكز 28 گانه تحقیقات منابع طبیعی استانها، پیش بینی می شودكه  این نهاد غیردولتی به طور گسترده در كلیه مراكز تحقیقات منابع طبیعی اعضای فعالی داشته و برای پیشبرد اهداف این گونه تحقیقات مثمر ثمر واقع شود. طبق اساسنامه چناچه تعداد اعضای هیأت علمی مراكز استانها به حد نصاب (30 نفر) برسد، می توانند طبق دستورالعمل هیأت مدیره مركزی اقدام به تشكیل شعبه نمایند.

    از مجموع اعضای انجمن 24 نفر دارای مدرك تحصیلی دكتری تخصصی هستند كه از این تعداد 18 نفر فارغ التحصیل دانشگاههای خارج از كشور می باشند و در رشته های مرتعداری گیاهشناسی، كشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی و علوم پایه تحصیل نموده اند.

 

زمینه فعالیتها وگرایش علمی اعضای انجمن در موضوعات زیر می باشد:

                 ¨  پوشش گیاهی :

       ¨ تحقیقات در زمینه های مختلف  جنگلداری، اكولوژی جنگل، جنگل كاری، جنگل شناسی، ژنتیك، بهره برداری واقتصاد جنگل، تولید بذر و نهال. بررسی روشهای مختلف جنگلداری وتعیین استعدادهای بالفعل و بالقوه رویشگاههای مهم جنگلی. ارزیابی روشهای بهره برداری از جنگل،  بكارگیری ماشین آلات و وسایل حمل ونقل چوب، بررسی مسایل دامداری، الگوهای مصرف چوب،‌توسعه آگروفارستری و مسایل جنگل نشینان.‌

       ¨ تحقیقات در زمینه عوامل تخریب مراتع و ارائه راهبردهای احیاء مراتع از طریق شناسایی منابع و مراتع كشور، تهیه نقشه تیپ پوشش گیاهی، تعیین پتانسیل تولید گیاهان مرتعی ، انجام مطالعات سازگاری و معرفی گونه های مناسب برای مناطق مختلف اكولوژیك كشور. آت اكولوژی و ‌تعیین زمان مناسب بهره برداری از طریق انجام مطالعات فنولوژی روی گونه های مهم و شاخص مرتعی و بررسی تاثیر قرق در وضعیت و گرایش مراتع با توجه به فاكتورهای اقلیمی . ارزیابی مراتع و ارایه شیوه های مدیریت علمی مراتع.

       ¨ شناسایی گیاهان كشور، تهیه فلور و انجام مطالعات جامعه شناسی  واكولوژیكی گیاهی، معرفی گونه های مهم، با ارزش، نادر و درحال انقراض كشور.

       ¨ تحقیق در زمینه های مختلف علوم و تكنولوژی چوب و كاغذ،از طریق بررسی زمینه های افزایش كمی و كیفی تولید چوب،  نحوه  استفاده اصولی و علمی از منابع چوبی و غیر چوبی به منظوركاهش فشار بهره برداری از منابع تجدید شونده. همچنین بررسی رویشگاههای مناسب صنوبر و توسعه كشت آن ، تولید انبوه ، اصلاح و معرفی گونه های پر محصول صنوبر موجود برای افزایش كمیت و كیفیت چوب حاصله.

       ¨ تحقیق در زمینه گیاهان دارویی و محصولات فرعی از قبیل صمغ،مان، اسانس، عصاره وغیره از طریق شناسایی بتانیكی، مطالعات اكولوژیك، فیزیولوژیك، فنولوژیك، و به نژادی. همچنین تعیین رویشگاهها اصلی، بررسی روشهای اهلی كردن و اثرات آن بر مواد موثره موجود در گیاهان دارویی.

                 ¨  بیابان:

       ¨ تحقیق در زمینه روشهای جلوگیری از گسترش بیابانها و تثبیت شنهای روان در این مناطق، از طریق تعیین منشاء و مسیرهای انتقال شن، تعیین روابط عوامل فرساینده (باران، جریان آب، باد و..) با عرصه های تحت قرسایش .بررسی چگونگی و میزان گسترش چالابهای كویری و تعیین استعداد بیولوژیك شن زارها، چالابهای كویری و اراضی بیابانی كشور. همچنین پدیده شور شدن آب و خاك وبیابانی شدن مناطق تحت تاثیر.


 حفاظت ازمنابع ژنتیكی واصلاح نباتات :

        ¨  تحقیق در زمینه شناسایی، نگهداری، ارزیابی و احیای بذر گیاهان مرتعی، جنگلی و دارویی.  همچنین اصلاح و معرفی گیاهان مرتعی متناسب با شرایط اقلیمی كشور.

        ¨  تحقیق در زمینه كشت بافت و سلول گیاهی پایه های برتر و گونه  هایی كه تولید انبوه آنها با مشكل روبروست و نیز بررسی توان ژنتیكی گیاهان مرتعی، جنگلی و دارویی و امكان اصلاح ژنتیكی آنها.

        ¨  مطالعه و بررسی آفات و بیماریهای گیاهان در عرصه منابع طبیعی ایران از طریق دستیابی به فون و فلور زیان آور و مفید در عرصه منابع طبیعی ، دستیابی به بهترین روشهای كنترل عوامل خسارتزا. دستیابی به گونه ها و توده های جنگلی مقاوم  به آفات و بیماریها وحمایت و استفاده از عوامل بیولوژیك در برنامه های مبارزه با آفات و بیماریهای گیاهی.

انجمن آمادگی دارد جهت نیل به اهداف خود در زمینه منابع طبیعی در موارد زیر فعالیت نماید:

                  ·    اجرای طرحهای ملی و بین المللی 

                  ·    نظارت بر اجرای طرحهای در حال انجام

                  ·    مشاوره و ارایه راهكار در زمینه طرحهای مورد نیاز

                  ·    تالیف وگردآوری منابع علمی مورد نیاز در زمینه های مختلف

                  ·    طراحی، برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت و مقطع دار

                  ·    ارایه جزوات و كتب درسی

 [ سه شنبه 17 خرداد 1384 - 09:06 ق.ظ ]
[ویرایش شده در : - - -]

[ پیام ()|| انجمن ] [اساسنامه انجمن , ] [+]